This page is also available in: English

Клиничен случай 1

Поставяне на керамични фасети без изпиляване. Ceramic veneer with no preps.

Клиничен случай 2

Изработка и поставяне на циркониево-керамични корони след проведено избелване.

Building and placement of zirconium ceramic crowns after whitening has been done.

Клиничен случай 3

Цялостна промяна на усмивката.Изработка на временни корони.Изработка и поставяне на циркониеви корони в горна челюст.Изработка и поставяне върху импланти метало-керамична конструкция тип „подкова“ в долна челюст

Total change of the smile. Building of temporary crowns. Building and placement of zirconium crowns in high teeth. Building and placement on implants of metal-ceramic construction of “shoe” type in low teeth.

Клиничен случай 4

Керамични фасети и корони. Ceramic veneers and crowns.

Клиничен случай 5

Пълна промяна на усмивката.Изработка и поставяне на циркониеви корони в горна челюст.Лечението продължава…

Total change of the smile.Building and placement of zirconium crowns in high teeth. The treatment is in progress..

Клиничен случай 6

Лечение и поставяне на метало-керамични корони в горна и долна челюст.Повдигане на захапката и пълна промяна на усмивката.

Treatment and placement of metal ceramic crowns in high and low teeth. Lifting of the bite and total change of the smile.

Клиничен случай 7

Изработка и поставяне на метало-керамични корони след екстракция на ретиниран зъб.

Building and placement of metal ceramic crowns after extraction of retained tooth.

Клиничен случай 8

Постваяне на циркониеви корони във фронта.Поставяне на метало-керамични корони с допълнителна опора върху импланти.

Placement of zirconium crowns in the front. Placement of metal ceramic crowns with additional support on implants.

Клиничен случай 9

Пълна промяна на усмивката.Изработка и поставяне на метало-кермични корони в горна челюст.

Total change of the smile. Building and placement of metal ceramic crowns in high teeth.

Клиничен случай 10

Поставяне на метало-керамичен мост за възтановавне на липсващ зъб във фронта.

Placement of metal ceramic bridge for restoration of missing tooth in the front.

Клиничен случай 11

Поставяне на метало-керамичен мост.

Placement of metal ceramic bridge

Клиничен случай 12

Възтановяване на захапката с метало-керамични корони върху имппланти на тотално обезъбена челюст.

Bite restoration with metal ceramic crowns on implants, put on a jaw with totally missing teeth.

Клиничен случай 13

Подмяна на стара и къса метало-керамична корона с циркониево-керамична.

Replacement of old and short metal ceramic crown with zirconium ceramic crown.

Клиничен случай 14

Изработка и поставяне на циркониево-керамична корона .

Building and placement of zirconium ceramic crown

Клиничен случай 15

Изработка и поставяне на 4 броя метало-керамични корони.

Building and placement of four metal ceramic crowns

Клиничен случай 16

Поставяне на фото композит Filtek Utimate на зъби 13 и 14.

Placement of photo-composite Filtek Utimate on teeth 13 and 14

Клиничен случай 17

Поставяне на метало-керамична коронка.

Building and placement of metal ceramic crown

Клиничен случай 18

Подмяна на стар композит.

Replacement of old composite

Клиничен случай 19

Лечение и поставяне на метало-керамични коронки.Нов дизайн на усмивката.

Treatment and placement of metal ceramic crowns. New design of the smile.

Клиничен случай 20

Поставяне на метало-керамични коронки на цялата долна челюст.

Placement of metal ceramic crowns on the entire low jaw.

Клиничен случай 21

Реставриране на зъб 11 с фото композит.

Restoration of tooth 11 by photo-composite

Клинчен случай 22

Пълна промяна на усмивката с метало-керамични корони на горната челюст.

Total change of the smile with metal ceramic crowns on high teeth

Клиничен случай 23

Подмяна на стара метало–керамична корона с нова.

Replacement of old metal ceramic crown with a new one

 Клиничен случай 24

Пълна промяна на усмивката с метало–керамични корони.

Total change of the smile with metal ceramic crowns

Клиничен случай 25

Изработка и поставяне на плакета с керамичен зъб.

Building and placement of plaquette with ceramic tooth

Клиничен случай 26

Пълна промяна на усмивката с метало-керамични коронки и импланти.

Total change of the smile with metal ceramic crowns and implants

Клиничен случай 27

Лечение и поставяне на метало-керамични коронки.

Treatment and placement of metal ceramic crowns

Клиничен случай 28

Поставяне на метало-керамична коронка върху имплант.

Placement of metal ceramic crown on implant

Клиничен случай 29

Поставяне на керамична коронка.

Placement of metal crown

Клиничен случай 30

Възтановяване на захапката с метало-керамични корони върху имппланти на тотално обезъбена челюст. Bite restoration with metal ceramic crowns on implants, put on a jaw with totally missing teeth.

Клиничен случай 31

Цялостна промяна на усмивката.Изработка на временни корони.Изработка и поставяне на циркониеви корони в горна челюст.Лечението продължава в долна челюст... Total change of the smile. Building of temporary crowns. Building and placement of zirconium crowns in high teeth. The treatment is in progress..

Клиничен случай 32

Възтановяване на захапката с метало-керамични корони върху имппланти на тотално обезъбена челюст. Bite restoration with metal ceramic crowns on implants, put on a jaw with totally missing teeth

Клиничен случай 33

Цялостна промяна на усмивката.Изработка на временни корони.Изработка и поставяне на циркониеви корони в горна челюст. Total change of the smile. Building of temporary crowns. Building and placement of zirconium crowns in high teeth.

Клиничен случай 34

Поставяне на метало-керамичен мост върху импланти. Placement of metal ceramic bridge on implants.

Клиничен случай 35

Поставяне на метало-керамичен мост върху импланти. Placement of metal ceramic bridge on implants.

Клничен случай 36

Почистване на кариозна маса и поставяне на фотополимерни реставрации . Caries cleaning and fotopolymer crown filling.

Клиничен случай  37

Поставяне на керамичен онлей върху силно разрушен витален зъб. Ceramic onley on very destructed vital tooth

Клиничен случай 38

Поставяне на металокерамични корони върху 3 импланта. Placement of metal ceramic bridge on 3 implants.

Клиничен случай 39

Поставяне на блок металокерамични корони. Placement of block metalceramic crowns.

Клиничен случай 40

Поставяне на блок металокерамични корони. Placement of block metalceramic crowns.

Клиничен случай 41

Пълна промяна на усмивката с метало–керамични корони. Total change of the smile with metal ceramic crowns

Клиничен случай 42

Цялостна промяна на усмивката с повдигане на захапка.Изработка и поставяне на метало-керамични корони в горна и долна челюст.

Total change of the smile through bite lifting. Building and placement of metal ceramic crowns in high and low teeth.

Клиничен случай 43

Изработка и поставяне на метало-керамичен мост.

Building and placement of metal ceramic bridge.

Клиничен случай 44

Поставяне на имплант с индивидуален циркониев абатмънт и циркониева коронка. Implant with individual circonium abatmunt and crown.

Клиничен случай 45

Металокерзмични коронки върху импланти с индивидуални циркониеви абатмънти.

Клиничен случай 46

Поставяне на 2 импланта с индивидуални титаниеви абатмънти и металокерамични коронки. Two implants with individual titanium abatmunts and crowns

Клиничен случай 47

Силно разрушени фронтални зъби.Финално възстановяване с фотополимерен композит